Regulamin

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa (dalej OWU), co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.

Ogólne warunki uczestnictwa - OWU

1.      Zasady ogólne

Prawa i obowiązki Państwa – naszych Gości wydane w oparciu o art.384 Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o usługach turystycznych określają niniejsze “Ogólne Warunki Uczestnictwa”, stanowiące integralną część umowy na świadczenie usług turystycznych przez Dom Wypoczynkowy Świteź

2.      Zawarcie umowy

a.      Ustna lub pisemna (emailem) rezerwacja przez Gościa i ustne lub pisemne potwierdzenie oferty przez   DW Świteź

b.      Wpłata zadatku przez Gościa (nie mniej niż 40% ceny usługi) oznacza, zawarcie umowy i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

c.       DW Świteź – po otrzymaniu zadatku – wystawia  fakturę lub paragon na zadatek dla  Gościa, co oznacza potwierdzenie zawarcia umowy przez  Świteź

d.      Gość rezygnujący z udziału w wypoczynku może wskazać pisemnie inną osobę która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy z  DW Świteź w zarezerwowanym terminie.

e.      Zawierając umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do kontaktowania się  DW Świteź z Państwem wyłącznie w sprawach dotyczących wypoczynku w naszym Domu.

3.      Ceny, warunki płatności

a.      Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi  

b.      Płatność zadatku musi nastąpić na wskazany przez  DW Świteź rachunek bankowy,

do kasy DW Świteź lub przekazem pocztowym na adres  DW Świteź w ciągu  7 dni od daty zawarcia umowy - liczy się data wpływu zapłaty. Nieterminowa zapłata zadatku może spowodować anulowanie rezerwacji i umowy.

c.      Określona w umowie cena za usługi (pomniejszona o zadatek) winna być wpłacona przez Gościa w dniu przybycia do DW Świteź. Uczestnik po dokonaniu wpłaty otrzymuje fakturę lub paragon z kasy fiskalnej.

d.      DW Świteź zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Gościem i odmowy wykonania usługi turystycznej, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.

e.      Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

4.      Postanowienia różne

a.      Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz. 17:00, a kończy o 12:00 w dniu wyjazdu

b.      Goście są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych (cisza nocna od godz.22/00 do 7/00) oraz przepisów dotyczących BHP i przeciwpożarowych.

c.      Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

d.      Goście Domu Wypoczynkowego Świteź ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie szkody na terenie DW Świteź i nieruchomości z ich winy, lub winy odwiedzających ich gości.

e.      Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom . Psy przebywające na terenie obiektu powinny być na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta muszą posiadać aktualne zaświadczenia o szczepieniu.

 f.      DW Świteź  nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w pokojach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takie jak wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym,  jeśli  nie zostały złożone do  przechowania w depozycie hotelowym.    Mienie wartościowe może być złożone do przechowania w depozycie Domu (prosimy o kontakt z recepcją). Parking  jest parkingiem niestrzeżonym, a DW Świteź nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego.

g.      W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.  

h.        Kierownictwo DW Świteź zastrzega sobie prawo do  wezwania policji i usunięcia z Domu osób zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.           

5. Postanowienia końcowe

a.    W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.                                                                               

b.    Niniejsze warunki obowiązują od dnia  1 maja  2007 r.

 

 

© InterPele Szklarska Poręba Karkonosze